quyen

Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được6
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

13 Thumbs up   6 Thumbs down

lao dịch


lao : lao động , dịch : dịch đi , dịch chuyển .
=> lao dịch : lao động không công và 1 khi đi là không trở lại
quyen - Ngày 23 tháng 9 năm 2016