phathoc.net

Website:http://www.phathoc.net
Vote-up nhận được3246
Vote-down nhận được5840
Điểm:-2595 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (4546)

1

0   0

a-la-hán đạo


arahattamagga (nam)
Nguồn: phathoc.net

2

0   0

a-la-hán quả


arahattaphala (trung)
Nguồn: phathoc.net

3

0   0

a-tu-la


asura (nam)
Nguồn: phathoc.net

4

0   0

á phiện


ahipheṇa (trung)
Nguồn: phathoc.net

5

5   8

ác cảm


vyāpāda (nam), byāpada (nam)
Nguồn: phathoc.net

6

0   0

áo bát


pattakuṇḍolikā (nữ), pattathavikā (nữ)
Nguồn: phathoc.net

7

0   0

ác độc


pāpaka (tính từ)
Nguồn: phathoc.net

8

0   1

ác tâm


vyāpāda (nam)
Nguồn: phathoc.net

9

1   0

ác ý


manoduccarita (trung), ahita (trung), palāsa (nam), palāsī (tính từ)
Nguồn: phathoc.net

10

0   0

ách (trâu


yuga (trung)
Nguồn: phathoc.net