ngo nam

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

tính


Tính là một danh từ dùng để chỉ những đặc tính nổi bật tồn tại trong sự vật hiện tượng. Nó được ghép với tính từ hàm chứa nội dung cụ thể như: tính mềm dẻo, tính hòa tan, tính hách dịch, tính nhu nhược, tính yêu đời, tính lạc quan….
ngo nam - Ngày 15 tháng 2 năm 2015