le 5a2

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

smg: submachine gun


Small machine gun
le 5a2 - Ngày 18 tháng 2 năm 2017