huuthang

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

oda


Viện trợ phát triển chính thức ODA (Official Development Assistance) là nguồn vốn phát triển do các tổ chức quốc tế và Chính phủ nước ngoài cung cấp với mục tiêu là trợ giúp cho các nước đang phát triển.
Đây là hình thức tài trợ có tính ưu đãi cao:
- Ưu đãi về lãi suất
- Ưu đãi về thời hạn cho vay dài
- Khối lượng vốn vay tương đối lớn
- Có yếu tố không hoàn lại (cho không), yếu tố hỗ trợ ít nhất là 25%
huuthang - Ngày 18 tháng 12 năm 2013