gacon1506

Vote-up nhận được25
Vote-down nhận được6
Điểm:18 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

25   6

lễ giáo


Khuôn phép con người phải theo trong cuộc sống, theo tư tưởng nho giáo: lễ giáo phong kiến.
gacon1506 - Ngày 02 tháng 1 năm 2014