deshwitat

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

pwc


Physical Working Capacity ( nghiệm pháp PWC170: công suất làm việc vật lý)
deshwitat - Ngày 29 tháng 12 năm 2013