Tran Van Luong

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   2

Di tích lịch sử


là một thứ cor dai sót lai vào các nhà thám hiểm phat hienẹ ra
Tran Van Luong - Ngày 07 tháng 7 năm 2020