Richdad

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được3
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   3

trí tuệ


Trí tuệ là quá trình tư duy, phân tích, nhận định và sáng tao.
Richdad - Ngày 30 tháng 5 năm 2018