Phan Anh

Vote-up nhận được35
Vote-down nhận được38
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

35 Thumbs up   38 Thumbs down

hèn nhát


Thiếu can đảm đến mức đáng khinh
Phan Anh - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999