Phan Anh

Vote-up nhận được35
Vote-down nhận được38
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

35   38

hèn nhát


Thiếu can đảm đến mức đáng khinh
Phan Anh - Ngày 10 tháng 9 năm 2014