Nguyn-Nguyn

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)



0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấy



Định nghĩa (1)

1

0   0

cây lương thực


Cây lương thực lầ các loại cây trồng được dùng làm thực phẩm cho con người
Nguyn-Nguyn - Ngày 19 tháng 8 năm 2016