Miona

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được11
Điểm:-7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   11

quần cư


Quần cư là 1 hình thức thể hiện sự phân bố dân cư trên thế giới.
Miona - Ngày 21 tháng 8 năm 2018