Minh phuc

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

fléau


Thiên tai...fléau du créateur
Lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn, côn trùng như mây cào cào, dịch nhiễm, chiến tranh, sát sinh điên cuồng
Minh phuc - Ngày 14 tháng 4 năm 2020