ChungN

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)



0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấy



Định nghĩa (1)

1

0   1

đức chúa trời


Đức: Là danh xưng để tôn cao.
Chúa: Là Đấng chủ tể, là Vua, là chủ.
Trời: Chỉ về Đấng Tạo Hóa, là Thiên.
"Đức Chúa Trời" là danh từ dùng để chỉ về Thiên Chúa của người theo đạo Tin Lành, Cơ Đốc Giáo.
ChungN - Ngày 04 tháng 6 năm 2019