Brett

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

bá vơ


bá là vịn vào như là 'chiếc xe bá vô hàng rào' nghĩa là chiếc xe chạy không thẳng tới mà lảo đão khiến nó đụng vào hàng rào', còn vơ là vu vơ không định hướng, 'đụng ̣đâu vơ đ́ó', nghĩa là chỗ nào kiếm ăn được thì vựa vào để sống qua ngày, tương lai thì vô định.
Hai chữ ghép lại thành tỉnh từ có tính cách lăng mạ, thường dùng chung với chữ 'đồ', như đồ bá vơ.
Từ 'bá' đồng nghĩa với từ 'bạ', như ăn bậy nói bạ,
Từ 'vơ' đ̀ồng nghĩa với từ 'lượm lặt' như vơ lấy cái hộp quẹt.
Brett - Ngày 13 tháng 5 năm 2019