Ý nghĩa của từ stand by me là gì:
stand by me nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ stand by me Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa stand by me mình

1

45   13

stand by me


bên cạnh tôi, ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi, làm bạn với tôi...trong những tình huống khó khăn.ví dụ her famous song, ‘Stand by your man’ có nghĩa là bài hát nổi tiếng của cô ấy _bên cạnh người đàn ông của bạn
Minhthuy123 - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của stand by me
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ssiw miss you so bad >>