Ý nghĩa của từ official là gì:
official nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ official. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa official mình

1

10   10

official


| official official (ə-fĭshʹəl) adjective Abbr. off. 1. Of or relating to an office or a post of authority: official duties. 2. Authorized by a proper authority; authoritativ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

11   12

official


Chính quyền; (thuộc) văn phòng. | Chính thức. | : ''an '''official''' statement'' — lời tuyên bố chính thức | Trịnh trọng, theo nghi thức. | Để làm thuốc, dùng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

9   11

official


[ə'fi∫l]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ thuộc hoặc liên quan đến chức vụ, quyền lực hoặc do ủy nhiệm; (thuộc) chính quyềnofficial responsibilities , powers , r [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của official
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dolorous downstater >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa