Ý nghĩa của từ mite là gì:
mite nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ mite Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mite mình

1

0   0

mite


Phần nhỏ. | : '''''mite''' of consolation'' — một chút an ủi | : ''to contribution one's '''mite''' to...'' — góp phần nhỏ vào... | : ''the widow's '''mite''''' — lòng thảo [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của mite
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< miss mitt >>