Ý nghĩa của từ ingrédient là gì:
ingrédient nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ingrédient Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ingrédient mình

1

0   1

ingrédient


Thành phần. | : '''''Ingrédients''' d’une sauce'' — thành phần của nước xốt
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ingrédient
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< conditionneur ingratitude >>