Ý nghĩa của từ final là gì:
final nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ final. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa final mình

1

3   2

final


| final final (fīʹnəl) adjective 1. Forming or occurring at the end; last: the final scene of a film. 2. Of or constituting the end result of a succession or process; ultimate: an [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

2   3

final


['fainl]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ cuối cùngfinal victory thắng lợi cuối cùngthe final chapter of a book chương cuối của cuốn sách quyết định, dứt khoát, kh [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

2   4

final


Cuối cùng. | : '''''final''' victory'' — thắng lợi cuối cùng | : ''the '''final''' chapter of a book'' — chương cuối của cuốn sách | Quyết định, dứt khoát, không th [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của final
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bathos finaliste >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa