Ý nghĩa của từ either way là gì:
either way nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ either way. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa either way mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

either way


một cụm từ trong tiếng Anh, có nghĩa là dù sao thì, dù thế nào thì
VD: either way, he's a good man - dù sao thì anh ấy cũng là người tốt


ngoài ra khi đặt trong một câu mà có sự xuất hiện của hai lựa chọn, có nghĩa là bất kể chọn cách nào

VD: you can stay or you can go home, either way, you have to tell us first
hansnam - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

either way


dù sao
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 10 năm 2013
<< Ashley Cindy >>