Ý nghĩa của từ capital gain là gì:
capital gain nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ capital gain. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa capital gain mình

1

0   0

capital gain


Khoản lãi vốn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

capital gain


– Lợi nhuận vốn. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán một cái gì đó được mua như là khoản đầu tư – v&ia [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

Thêm ý nghĩa của capital gain
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< capital expenditure capital gains tax >>