Ý nghĩa của từ biểu cảm là gì:
biểu cảm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ biểu cảm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa biểu cảm mình

1

4   0

biểu cảm


Có khả năng biểu hiện cảm xúc, tình cảm
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   0

biểu cảm


(ngôn ngữ) biểu hiện tình cảm, cảm xúc ngôn ngữ giàu sức biểu cảm
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

biểu cảm


Biểu hiện cảm xúc, tình cảm và ngôn ngữ giàu tình cảm
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của biểu cảm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đa thanh đơn âm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa