Ý nghĩa của từ begot là gì:
begot nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ begot Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa begot mình

1

0   0

begot


Sinh ra, gây ra. | : ''imperialism begets wars'' — chủ nghĩa đế quốc sinh ra chiến tranh
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của begot
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< begirt vip >>