Ý nghĩa của từ batch job là gì:
batch job nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ batch job. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa batch job mình

1

0   0

batch job


Công việc theo lô.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

batch job


Hiểu theo nghĩa đơn giản là thằng mod súc vật walkmansky diễn đàn vozforums
Bạch Thành Trungn - Ngày 06 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của batch job
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< batch file electrostatic printer >>