Ý nghĩa của từ a-tu-la là gì:
a-tu-la nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ a-tu-la Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa a-tu-la mình

1

0   0

a-tu-la


asura (nam)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của a-tu-la
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< a-la-hán quả áo bát >>