Ý nghĩa của từ XITOCROM là gì:
XITOCROM nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ XITOCROM Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa XITOCROM mình

1

5   0

XITOCROM


(A. cytochromes), các protein chứa nhân hem, hoạt động như các chất trung gian trong chuỗi vận chuyển điện tử. Ở động vật bậc cao, ít nhất có 5 X quan trọng, được kí hiệu: a, b, c, c1 và a3.
Nguồn: daitudien.net

Thêm ý nghĩa của XITOCROM
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< XIVAPITEC XISTIN >>