Ý nghĩa của từ Xế tà là gì:
Xế tà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Xế tà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xế tà mình

1

19   0

Xế tà


(Văn chương) (bóng nắng, bóng trăng) chếch về phía tây, khi chiều hoặc đêm đã quá muộn trăng đã xế tà "Bước t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   3

Xế tà


Mặt trời sắp lặn, trời đã quá chiều, éc éc :"))))
Khongcoten - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Xế tà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Xế lô Xếch mé,Xách mé >>