Ý nghĩa của từ VRA là gì:
VRA nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ VRA Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa VRA mình

1

0   0

VRA


(Thỏa thuận tự hạn chế, tự hạn chế xuất khẩu, thỏa thuận về trao đổi mậu dịch có điều tiết): thỏa thuận song phương theo đó nước xuất khẩu hàng hóa (chính phủ hoặc một ngành sản xuất) tự giảm hoặc hạn chế xuất khẩu trong khi các nước nhập khẩu không sử dụ [..]
Nguồn: mfo.mquiz.net

Thêm ý nghĩa của VRA
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thuế quan lũy tiến Lách luật >>