Ý nghĩa của từ Vấp ngã là gì:
Vấp ngã nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Vấp ngã. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vấp ngã mình

1

13   6

Vấp ngã


thất bại, sa ngã do thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết bị vấp ngã trên đường đời có vấp ngã mới có thành công
Nguồn: tratu.soha.vn

2

7   1

Vấp ngã


Là điều bình thường. Chỉ có người không bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người thất bại
Trang - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Vấp ngã
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vấn vương Vấp váp >>