Ý nghĩa của từ Vô tàm là gì:
Vô tàm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Vô tàm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô tàm mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vô tàm


Ahrika (S). Without shame, shameless.
Nguồn: buddhismtoday.com

<< Vô tác giới Vô tâm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa