Ý nghĩa của từ Vàng hoa là gì:
Vàng hoa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Vàng hoa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vàng hoa mình

1

1   0

Vàng hoa


Vàng hoe cùng nghĩa với vàng thau hoặc vàng mã hoặc vàng nhạt Nhưng tôi nghĩ là vàng thau
Hiếu đepzai 2602 - Ngày 12 tháng 1 năm 2020

2

0   0

Vàng hoa


vàng để đốt cúng cho người chết, có dán hình hoa bằng giấy kính.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Vàng hoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vàng cốm Vàng hoe >>