Ý nghĩa của từ Vàng ối là gì:
Vàng ối nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Vàng ối. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vàng ối mình

1

9   2

Vàng ối


có màu vàng đậm và đều khắp vườn cam chín vàng ối Đồng nghĩa: vàng xuộm
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   1

Vàng ối


Tàu la chuôi vàng ối xoã xuông như những đuôi áo, vạt áo
Thanh Ngọc - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Vàng ối
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vàng ệch Vành móng ngựa >>