Ý nghĩa của từ Tiện dân là gì:
Tiện dân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tiện dân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tiện dân mình

1

1   0

Tiện dân


(Từ cũ) người dân nghèo, thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội thời trước (thường hàm ý bị khinh rẻ) đám tiện dân
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Tiện dân


"Tiện" là từ hán việt có nhiều nghĩa, trong số đó có 1 ý là cứt, đái(tiểu tiện, đại tiện). Với từ "dân" ghép cùng thì "tiện dân" mang ý nghĩa chỉ người dân thường có đức tính dơ bẩn.
Mr vũ - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Tiện dân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tiện tặn Tiệc đứng >>