Ý nghĩa của từ Thuyết duy danh là gì:
Thuyết duy danh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thuyết duy danh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuyết duy danh mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Thuyết duy danh


khuynh hướng triết học thời Trung Cổ cho rằng chỉ những sự vật riêng biệt mới có thật, còn những khái niệm chung chẳng qua chỉ là tên gọi của những sự vật đ&oac [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Thuyết duy thực Thuyết duy ngã >>