Ý nghĩa của từ Thiên từ là gì:
Thiên từ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thiên từ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thiên từ mình

1

0   0

Thiên từ


Devàlaya, Devatàgàra (S). Brahminical temples.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Thiên từ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Thiên trung thiên Thiên tử >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa