Ý nghĩa của từ Suy gẫm là gì:
Suy gẫm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Suy gẫm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Suy gẫm mình

1

0   0

Suy gẫm


(Phương ngữ) như suy ngẫm điều đáng phải suy gẫm
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Suy gẫm


Là ngẫm nghĩ trong tương tư của mik trong đầu và cả trong trái tim
Hạnh - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Suy gẫm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Suy lí gián tiếp Song tiết >>