Ý nghĩa của từ Phó nháy là gì:
Phó nháy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Phó nháy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phó nháy mình

1

2   0

Phó nháy


Từ ‘phó nháy’ đơn giản là ‘thợ chụp ảnh - từ từ cũ. Từ nay hoàn toàn không có nghĩa hài hước hay coi thường.
Lê Bình - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

2

2   2

Phó nháy


(Khẩu ngữ) người chụp ảnh (hàm ý hài hước hoặc coi thường) tay phó nháy Đồng nghĩa: phó nhòm
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Phó nháy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phó phòng Phó mát,Pho mát >>