Ý nghĩa của từ Nhạc lí là gì:
Nhạc lí nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nhạc lí Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nhạc lí mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nhạc lí


lí thuyết về âm nhạc nắm vững nhạc lí
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Nhạc lý,Nhạc lí Nhạc hiệu >>