Ý nghĩa của từ Nhạc cảnh là gì:
Nhạc cảnh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nhạc cảnh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nhạc cảnh mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nhạc cảnh


cảnh biểu diễn trên sân khấu, chủ yếu dựa vào âm nhạc, có thêm hát, múa.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Nhạc hiệu Nhướn,Nhướng >>