Ý nghĩa của từ Nhạc cảnh là gì:
Nhạc cảnh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nhạc cảnh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nhạc cảnh mình

1

0   0

Nhạc cảnh


cảnh biểu diễn trên sân khấu, chủ yếu dựa vào âm nhạc, có thêm hát, múa.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Nhạc cảnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nhạc hiệu Nhướn,Nhướng >>