Ý nghĩa của từ Nỏ miệng là gì:
Nỏ miệng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Nỏ miệng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nỏ miệng mình

1

0   0

Nỏ miệng


(Khẩu ngữ) như nỏ mồm nỏ miệng nó vừa vừa thôi!
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Nỏ miệng


Nỏ miệng là nói nhiều, nói liên tục không ngơi nghỉ.
Người ta dùng từ Nỏ miệng để chỉ những người lanh chanh lách chách.
-Đồ nỏ miệng! Đồ lắm miệng! Hì hì...
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Nỏ miệng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nốc ao Nọc nạng >>