Ý nghĩa của từ Mám là gì:
Mám nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Mám. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mám mình

1

13 Thumbs up   5 Thumbs down

Mám


Mám có nghĩa là khi người ta ghét một người khác hay một nước khác mà người đó nước đó đang bị nạn hoặc khó khăn thì dùng từ Mám thể hiện thái độ người nói là muốn cho họ bị nạn như thế thậm chí còn nặng hơn thế!
Trường xa - 00:00:00 UTC 27 tháng 8, 2021

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Mám


(Phương ngữ) bám, không chịu nhả cá mám câu (cắn câu) mám mồi Tính từ (khai, nói) không đúng sự thật nhằm giấu giếm, lừa dối ca [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

<< Mái đẩy Mái vẩy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa