Ý nghĩa của từ Mám là gì:
Mám nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Mám. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mám mình

1

13   5

Mám


Mám có nghĩa là khi người ta ghét một người khác hay một nước khác mà người đó nước đó đang bị nạn hoặc khó khăn thì dùng từ Mám thể hiện thái độ người nói là muốn cho họ bị nạn như thế thậm chí còn nặng hơn thế!
Trường xa - Ngày 27 tháng 8 năm 2021

2

0   1

Mám


(Phương ngữ) bám, không chịu nhả cá mám câu (cắn câu) mám mồi Tính từ (khai, nói) không đúng sự thật nhằm [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Mám
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Mái đẩy Mái vẩy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa