Ý nghĩa của từ Long tinh kỳ là gì:
Long tinh kỳ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Long tinh kỳ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Long tinh kỳ mình

1

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Long tinh kỳ


Long Tinh Kỳ “nguyên thủy” chỉ tồn tại trong 327 năm, trải 9 đời Chúa và 9 đời Vua nhà Nguyễn. Đây nguyên là hiệu kỳ của Tiên Chúa Nguyễn Hoàng. Năm 1558, sau khi vào Nam trấn thủ đất Thuận Hóa, ông lấy kỳ hiệu của mình làm chính kỳ (lá cờ đại diện) của xứ Đàng Trong. Các Chúa Nguyễn về sau tiếp tục kế thừa, trong đó có Nguyễn Ánh. Năm 1802, sau khi lên ngôi Hoàng đế, vua Gia Long (Nguyễn Ánh) chính thức lấy lá cờ này làm Quốc kỳ của nước Việt Nam, lấy tên là Long Tinh Kỳ.
Long tinh kỳ - 00:00:00 UTC 4 tháng 3, 2022

<< Nguyễn Văn Hòa Cua biển >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa