Ý nghĩa của từ Kiến cỏ là gì:
Kiến cỏ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Kiến cỏ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiến cỏ mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kiến cỏ


kiến nhỏ, thường sống trong cỏ, rác đông như kiến cỏ
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Kiến giảng Kiêu sa >>