Ý nghĩa của từ Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch là gì:
Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch mình

1

0   0

Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch


Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (tiếng Anh: General Agreement on Tariffs and Trade, viết tắt là GATT) là một hiệp ước được ký kết v& [..]
Nguồn: pedia.vietstock.vn

Thêm ý nghĩa của Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< HNX FF Index abichite >>