Ý nghĩa của từ Hiền hoà là gì:
Hiền hoà nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hiền hoà Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hiền hoà mình

1

7   3

Hiền hoà


hiền lành và ôn hoà (nói khái quát) tính khí hiền hoà thiên nhiên ở đây rất mực hiền hoà
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hiền hoà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hiền lành Hiềm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa