Ý nghĩa của từ Hạ đẳng là gì:
Hạ đẳng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hạ đẳng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hạ đẳng mình

1

3   0

Hạ đẳng


là những người lấy hình ảnh của người khác ra làm trò cười.
Easter - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

2

9   7

Hạ đẳng


thuộc bậc thấp trong quá trình tiến hoá của sinh vật động vật hạ đẳng thấp kém, không ra gì trò chơi hạ đẳng Trái n [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hạ đẳng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hạch hỏi Hạ điền >>