Ý nghĩa của từ Hàm lượng là gì:
Hàm lượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hàm lượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hàm lượng mình

1

6   4

Hàm lượng


lượng của một chất chứa trong một hỗn hợp hoặc trong một chất nào đó, tính bằng phần trăm (%) thức ăn có hàm lượng vitamin cao ki [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Hàm lượng


Hàm lượng một chất trong dung dịch nghĩa là gì, có liên quang đến nồng độ không
Thọ - Ngày 07 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Hàm lượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hàm ngôn Hàm cấp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa