Ý nghĩa của từ Diêm dúa là gì:
Diêm dúa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Diêm dúa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Diêm dúa mình

1

12   5

Diêm dúa


có tính chất phô trương hình thức, làm đẹp một cách quá cầu kì (thường nói về cách ăn mặc) ăn mặc diê [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

Diêm dúa


Ăn mặc, trang trí đẹp nhưng cầu kì không giản di
Đinh Chí Sáng - Ngày 06 tháng 5 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Diêm dúa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Diếc,Nhiếc Di duệ >>